ANBI

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

U vindt meer informatie over de Protestanse Gemeente Haarlem hieronder.

01. Formele naam kerkelijke gemeente

Protestantse Gemeente te Haarlem
De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.

02. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

  1. Wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk (website)
  2. Wijkgemeente Haarlem-Oost (website)
  3. Wijkgemeente Haarlem-Centrum (website)

 03. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

04. Contactgegevens

Kerkelijk Bureau
Oude Groenmarkt 23
2011 HL Haarlem
tel 023-5532040
emailadres: info@bavo.nl

05. Doelstelling

De Protestantse Gemeente Haarlem is een christelijke geloofsgemeenschap. Met respect voor haar protestants-christelijke wortels, probeert zij in de moderne samenleving het christelijk geloof te verspreiden.

06. Beleidsplan

In het rapport: “Kerk 2025: “Waar een Woord is, is een Weg” stelt de Synode van de PKN, dat de kerk van blijvende en onmisbare waarde is voor een samenleving die menselijk wil blijven. De kerk is er niet voor zichzelf maar om een stukje van het koninkrijk van God uit te dragen in deze wereld. De kerk zal zich kunnen en moeten aanpassen aan veranderingen in cultuur en samenleving, met behoud van haar ‘basics’. Daarmee blijft de kerk midden in de samenleving staan en blijft ze relevant.
Voor de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) zijn de komende jaren de volgende beleidspunten van belang:

• De wijkgemeenten zullen erediensten en verbindende en toerustende activiteiten organiseren. Deze vormen het hart van de onderlinge ontmoeting, bieden ruimte om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien.

• Diaconale hulp is hard nodig. De kerkelijke gemeente wil haar diaconale missie voortvarend ter hand nemen. Het College van Diakenen wil nauwer samenwerken met instellingen zoals “Stem in de Stad” en zich meer richten op “zorg in de wijk”. Het diaconaal bureau zal worden omgevormd tot een tweedelijns-organisatie met een beperkte uitvoerende taak in de hulpverlening (broodnood en kleine materiële aanvragen).

• De missionaire activiteiten zullen worden versterkt door voortzetting van het werk van de missionair predikant, aangevuld met activiteiten van de wijkgemeente. Deze zullen worden ondersteund door de wijkpredikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers.

• Naast de bestaande vorm van kerk-zijn zullen nieuwe vormen worden gezocht en opgezet, die verschillende groepen binnen en buiten de kerk aanspreken. Deze zullen niet beperkt mogen worden door het keurslijf van traditionele regels en organisatiestructuren.

• Maatregelen zullen worden genomen om ook in de toekomst een goed bestuurbare en financieel gezonde organisatie te blijven. Vanaf 2021 zullen ingrepen in de personeelsformatie en/of het aantal kerkgebouwen onvermijdelijk zijn. Een van de plannen is om de wijkgemeentes Oost en Schalkwijk te laten samengaan tot één wijkgemeente. In de lopende beleidsperiode zullen maatregelen hiertoe worden voorbereid en waar mogelijk al uitgevoerd. Bij de plannen zal met nadruk gekeken worden naar alternatieve vormen van gebruik en exploitatie van de gebouwen.
De wijkgemeenten binnen de PG Haarlem zullen meer met elkaar gaan samenwerken. Daar vrijwilligers een grote rol spelen gaat er extra aandacht uit naar hun aansturing, motivatie en ondersteuning. De inzet van kerkelijk werkers zal vanuit de Algemene Kerkenraad worden aangestuurd. Op het gebied van het jeugdwerk in de verschillende wijken zal er in de komende jaren intensiever onderling samengewerkt worden. Communicatie en publiciteit zullen, waar dat mogelijk en doelmatig is, worden geïntegreerd.

07. Bestuurssamenstelling

Algemene Kerkenraad:

Samengesteld uit:

 • Ouderling wijk Centrum, Oost en Schalkwijk
 • Predikant Centrum, Oost en Schalkwijk
 • Ouderling kerkrentmeester Centrum en Schalkwijk
 • Diaken wijk Centrum, Oost en Schalkwijk

De Algemene Kerkenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

College van Kerkrentmeesters:

Samengesteld uit:

 • Ouderling kerkrentmeester wijk Centrum (3), Oost (1) en Schalkwijk (3)
 • Het College van kerkrentmeesters kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

08. Beloningsbeleid

Volgens de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk Nederland. Zie Actief in de Kerk – Arbeidsvoorwaarden.

09. Verslag van de uitgeoefende activiteiten.Wijkgemeente Haarlem-Centrum.

 • Kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen
 • Dagelijks oecumenisch middaggebed (in de zomermaanden)
 • Muziekdiensten op de zondagavonden van de zomer
 • Verlenen van pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen.
 • Gespreksgroepen waaronder over Job, over Religie en Geweld, over een boek van Carel ter Linden, over Franciscus van Assisi, over Christendom en Islam, enz, enz.
 • Contacten met zustergemeenten in Osnabrück, Norwich en de African Divine Church in Kenia.
 • Jeugdwerk: elke zondag kindernevendiensten, elk voorjaar een kampeerweekend voor de jeugd en hun ouders. Projecten door de jeugd voor anderen, bv. het oliebollen bakken en het schaatsen voor de African Divine Church.
 • Project Kerk en School: regelmatig worden er vanuit onze wijkgemeente schoolklassen in de Bavo ontvangen, waarbij dan informatie over het kerkgebouw en over het Christelijk geloof gegeven wordt.
 • Werk onder ouderen, waaronder het seniorenuitje, dat jaarlijks in mei plaats vindt.

Wijkgemeente Haarlem-Oost.

 • Kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen.Elke zondag is er om 10:00 uur een dienst in de Oosterkerk. Na de dienst is er dan gelegenheid om koffie te drinken in de wijkzaal. Met kerst hebben wij ’s avonds een kerstavond viering in de tuin van de kerk. Deze viering wordt in samenspraak met buurtgenoten georganiseerd. Er is vooraf brood met soep en na afloop warme chocolademelk en glühwein.Ook hebben wij een groepje gemeenteleden dat in het “zorgcentrum Reinaldahuis” 1x per maand een kerkdienst organiseert o.l.v. Ds. de Lint. Deze groep gemeenteleden brengt tevens tussendoor regelmatig een bezoek aan de bewoners voor een gesprek.
 • Pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen. Als er pastorale zorg nodig is, wordt deze verleend door de wijkpredikant. Er is ook een groep gemeenteleden, die regelmatig mensen bezoekt die ziek zijn, of die niet meer het huis uit komen.
 • gesprekgroepen De “jong gezinnengroep”. Deze komt 1 x per maand bij elkaar.
 • Gemeentemaaltijd: Eén maal per maand is er een gemeentemaaltijd, waar zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden welkom zijn.
 • Het huisvesten van de Voedselbank.

Wijkgemeente Haarlem- Schalkwijk

 • Kerkdiensten op zondagen en christelijke feestdagen
 • Verlenen van pastorale en diaconale zorg aan leden van de gemeente en anderen.
 • Muziek in de kerk: 4-6 keer per jaar een aansprekend concert door getalenteerde musici.
 • kinderkerk, jeugdkerk plus div. activiteiten voor de jeugd georganiseerd door de jeugdwerker
 • gespreksgroepen, waaronder een bijbelkring en stiltekring
 • diverse thema-avonden georganiseerd door de taakgroep inspirerende bronnen
 • website van Haarlem-Schalkwijk: http://www.pknschalkwijk.nl
 • Het huisvesten van de Voedselbank.

Missionair werk / stadspastoraat onder jongeren en jong volwassenen

De kerk als gemeenschap is geen vanzelfsprekend onderdeel meer van de samenleving. Met name de generatie van 20 – 45 jarigen is sterk ondervertegenwoordigd in de kerk. Missionair predikant Tom de Haan zoekt naar verbindingen tussen de niet kerkelijke generaties en de bestaande kerk. Vaak zijn dit gratis toegankelijke projecten met een uitstraling naar de hele stad, zoveel mogelijk in samenwerking met andere lokale culturele organisaties. De stad Haarlem noemt ds. de Haan inmiddels ‘stadsdominee’.

10. Financiële verantwoording

2017

Baten
Baten vanuit de gebouwde eigendommen  €     710.000,00
Rentebaten  €       98.000,00
Bijdragen uit levend geld  €     239.000,00
Subsidies en andere bijdragen  €     480.000,00
Onttrekking uit reserveringen voor onderhoud  €     132.000,00
Totale baten  €  1.659.000,00
Lasten
Lasten van de gebouwde eigendommen  €     250.000,00
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €       16.000,00
Kosten voor het pastoraat  €     499.000,00
Verplichtingen en bijdragen  €       43.000,00
Salarissen en vergoedingen  €     376.000,00
Rente- en banklasten  €       28.000,00
Kosten beheer en administratie  €       49.000,00
Reservering voor toekomstig onderhoud  €     379.000,00
Totale lasten  €  1.640.000,00
Batig saldo  €       19.000,00

11. Begroting 2019 tbv ANBI

Baten
Baten vanuit de gebouwde eigendommen  €     715.000,00
Rentebaten  €     116.000,00
Bijdragen uit levend geld  €     238.000,00
Subsidies en andere bijdragen  €     448.000,00
Onttrekking uit reserve onderhoud gebouwen  €       30.000,00
Totale baten  € 1.547.000,00
Lasten
Lasten van de gebouwde eigendommen  €     298.000,00
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €       59.000,00
Kosten voor het pastoraat  €     546.000,00
Verplichtingen en bijdragen  €       45.000,00
Salarissen en vergoedingen  €     480.000,00
Rentelasten  €          3.500,00
Kosten beheer en administratie  €       73.000,00
Reservering voor toekomstig onderhoud  €       40.000,00
Totale lasten  € 1.544.500,00
Saldo  €         2.500,00